ALGEMENE VOORWAARDEN WEPRO PROJEKT ENGINEERING B.V./WEPRO
ENGINEERING B.V./WEPRO ENGINEERING EN INFRA B.V./WEPRO PROJECTEN B.V. 

 

HOOFDSTUK 1:

 ALGEMEEN DEEL

Artikel 1: definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a. Wepro: de besloten vennootschap Wepro Projekt Engineering B.V. en/of de besloten
vennootschap Wepro Engineering B.V. en/of de besloten vennootschap Wepro Engineering en Infra B.V. en/of de besloten vennootschap Wepro
Projecten B.V.;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die met Wepro een overeenkomst sluit;

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Wepro op grond waarvan door Wepro binnen de onderneming van Opdrachtgever personeel wordt gedetacheerd;

d. Personeel: één of meer door Wepro in het kader van de overeenkomst met Opdrachtgever op met Opdrachtgever overeen te komen
condities binnen de onderneming van Opdrachtgever in te zetten werknemers van Wepro.

Artikel 2: toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Wepro en Opdrachtgever.

2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen dat de algemene voorwaarden van Opdrachtgever op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.

2.3 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen
volledig van kracht. Wepro en Opdrachtgever zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: aanbiedingen en offertes

3.1 Aanbiedingen en offertes van Wepro zijn steeds vrijblijvend in die zin dat Wepro het recht toekomt om zonder opgave van
redenen een door haar uitgebrachte aanbieding of offerte in te trekken dan wel een door haar uitgebrachte aanbieding of offerte niet gestand te doen.

Artikel 4: de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Wepro en Opdrachtgever komt tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door Wepro dan wel – bij gebreke van
een op schrift gestelde opdrachtbevestiging – op het tijdstip dat Wepro tot uitvoering van een door Opdrachtgever aan haar verstrekte opdracht is overgegaan.

4.2 De overeenkomst geldt voor de in de opdrachtbevestiging vastgestelde periode.

4.3 Indien de duur van de overeenkomst niet expliciet in de overeenkomst is vastgelegd, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor
onbepaalde tijd.

4.4 Opdrachtgever is verplicht de door Wepro toegezonden opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst op juistheid en volledigheid te controleren.

Artikel 5: wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een correcte uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is
om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst. Wepro zal Opdrachtgever in dat geval zowel de wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst alsook het aangepaste tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bevestigen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Wepro Opdrachtgever
hierover schriftelijk informeren.

5.4 In het geval voor de door Wepro in het kader van de overeenkomst uit te voeren opdracht een vaste prijs is overeengekomen, zal
Wepro Opdrachtgever schriftelijk aangeven of, en zo ja in hoeverre de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.

Artikel 6: beëindiging van de overeenkomst

6.1 Aan Wepro komt het recht toe om de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in de navolgende
gevallen:

a. Opdrachtgever een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling bij de rechtbank indient;

b. Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)  of tot toepassing van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) bij de rechtbank indient;

c. Opdrachtgever door de rechtbank in staat van faillissement wordt verklaard;

d. Opdrachtgever geraakt in een situatie, waarin de kredietwaardigheid zodanig verslechtert dat Opdrachtgever op eerste verzoek van
Wepro niet in staat blijkt acceptabele vervangende zekerheid voor de contractuele verplichtingen aan Wepro te bieden;

e. Opdrachtgever overgaat tot beëindiging respectievelijk de overdracht van (een belangrijk gedeelte van) de door Opdrachtgever
geëxploiteerde onderneming, daaronder begrepen de inbreng van die onderneming in een op te richten of reeds bestaande rechtspersoon;

f. Opdrachtgever een derde partij, al dan in de hoedanigheid van een managed service provider (MSP) wenst te laten toetreden tot de
overeenkomst.

6.2 Opdrachtgever heeft het recht om met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Deze
opzegmogelijkheid geldt niet in de periode van 4 weken direct voorafgaand aan de einddatum van de overeenkomst. Opzegging dient te geschieden per het einde van de week, waarin wordt opgezegd. 

Artikel 7: tarieven

7.1 Alle door Wepro in aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten vermelde tarieven en/of vergoedingen
en/of kosten zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.

Artikel 8: betaling, contractuele rente, incassokosten en –betalingszekerheid

8.1 Betaling van facturen van Wepro dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.2 Bezwaren van Opdrachtgever tegen de hoogte van de door Wepro toegezonden facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

8.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling van de facturen van Wepro binnen de termijn van 14 dagen, is Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan.

 8.4 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen ter zake de betaling van door Wepro toegezonden facturen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In die gevallen is Opdrachtgever 15% incassokosten, berekend over de vordering in hoofdsom, verschuldigd. Indien Wepro wordt genoodzaakt hogere kosten ter incasso van haar vordering te maken, zullen ook deze hogere kosten aan Opdrachtgever worden doorbelast.

8.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (eenzijdig) betalingen, om welke reden dan ook, op te schorten dan wel zich ter zake de betaling van
facturen van Wepro te beroepen op korting of verrekening c.q. compensatie.

8.6 In het geval van liquidatie, faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), surseance van betaling of een verzoek tot toepassing van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), zijn
alle vorderingen van Wepro op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.7 Wepro is, nadat Opdrachtgever op deugdelijke wijze in gebreke is gesteld en nadat Opdrachtgever ook binnen de ingebrekestelling door
Wepro gestelde termijn de contractuele verplichtingen niet is nagekomen, gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat zekerheid voor de voldoening van openstaande en nog te verwachten facturen van Wepro wordt verstrekt. Geeft Opdrachtgever geen gehoor aan het verzoek van Wepro om vorenbedoelde zekerheid aan Wepro te verstrekken, bijvoorbeeld in de vorm van een onherroepelijke onmiddellijk opeisbare bankgarantie, komt Wepro het recht toe de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Wepro om Opdrachtgever aan te spreken tot betaling van de openstaande en nog te verwachten facturen alsook schadevergoeding als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst, waaronder onder meer te verstaan winstderving en vergoeding van (buiten)gerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 reclames

9.1 Opdrachtgever dient reclames met betrekking tot de door Wepro verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten binnen 14 dagen, nadat de werkzaamheden zijn verricht respectievelijk de diensten zijn verleend dan wel binnen 14 dagen na het moment dat Opdrachtgever de tekortkoming ter zake die werkzaamheden dan wel diensten heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken schriftelijk kenbaar te maken aan Wepro.

9.2 De nakoming van de overeenkomst tussen partijen geldt in relatie tussen partijen als correct en deugdelijk, indien Opdrachtgever de in
artikel 9.1 bedoelde schriftelijke kennisgeving niet tijdig aan Wepro heeft doen laten toekomen.

Artikel 10: overmacht

10.1 Tekortkomingen van Wepro in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld en ook niet op grond van de wet, de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

10.2 In het geval van overmacht behoudt Wepro zich het recht voor om de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel dan wel deels te
ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 11: aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid van Wepro voor schade veroorzaakt door tekortkomingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst is
beperkt tot het totaalbedrag dat Wepro uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever toekomt, zulks met een maximum van € 22.500,-.

11.2 Wepro is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals, doch niet uitsluitend gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
stagnering van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever.

11.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, inclusief bedrijfsschade, door Wepro geleden respectievelijk gemaakt en veroorzaakt door het niet nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door Opdrachtgever.

Artikel 12: toepasselijk recht/geschillen

12.1 De overeenkomst tussen Wepro en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Wepro en Opdrachtgever worden exclusief beslecht door Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, behoudens de vrijheid van Wepro het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Opdrachtgever.

 

HOOFDSTUK 2: AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET INZETTEN
VAN HET PERSONEEL

Artikel 13: algemeen

13.1 Naast de in hoofdstuk 1 opgenomen voorwaarden zijn op de overeenkomst tussen Wepro en Opdrachtgever in het kader waarvan Wepro personeel bij Opdrachtgever inzet voor de uitvoering van opdrachten van Opdrachtgever de navolgende voorwaarden van toepassing.

Artikel 14: uitvoering van de overeenkomst

14.1 Wepro heeft in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst de leiding over het bij Opdrachtgever ingezette personeel en de door het personeel te verrichten werkzaamheden en houdt toezicht op de uitvoering van die werkzaamheden door dat personeel.

14.2 Wepro komt het recht toe om het in de overeenkomst met Opdrachtgever ingezette personeel te vervangen. Wepro zal ingeval zij daartoe
overgaat Opdrachtgever schriftelijk mededeling doen van de reden van het besluit om tot vervanging over te gaan.

14.3 Vervanging van personeel door Wepro wordt niet aangemerkt als een tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen van Wepro, tenzij het vervangend personeel niet voldoet aan de in de overeenkomst met Opdrachtgever aan het personeel gestelde functievereisten.

14.4 Opdrachtgever informeert Wepro over de door het in te zetten personeel bij de uitvoering van de werkzaamheden eventueel in acht te
nemen veiligheidsmaatregelen en huisregels van Opdrachtgever. Wepro zorgt ervoor dat het in te zetten personeel wordt opgedragen om deze geldende veiligheidsmaatregelen en huisregels in acht te nemen. Opdrachtgever ziet erop toe dat die veiligheidsmaatregelen en huisregels ook door het door Wepro in te zetten personeel worden nageleefd en informeert Wepro hierover indien geconstateerd wordt dat dit niet het geval is. Wepro draagt in het geval de Opdrachtgever dit nalaat geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van niet naleving van
veiligheidsmaatregelen en huisregels.

14.5 Kan het door Wepro in te zetten of ingezette personeel door Opdrachtgever niet worden tewerkgesteld op grond van voor rekening en
risico van Opdrachtgever komende feiten en omstandigheden, is Opdrachtgever onverminderd gehouden tot nakoming van de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 15: tarieven

15.1 Tarieven van door Wepro aan Opdrachtgever in te zetten personeel in het kader van een lopende overeenkomst worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de algemeen geldende inflatiecorrectiefactor, de gemiddelde loonstijging en overige van overheidswege opgelegde maatregelen die invloed op de tarieven hebben.

15.2 Voor door Wepro bij Opdrachtgever in te zetten personeel te verrichten werkzaamheden buiten normale kantoortijden worden de volgende tarieven gehanteerd:

– werkdagen – maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 uur en 24.00 uur – tot 40 gewerkte uren: uurtarief x 100 %;

– werkdagen – maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 uur en 24.00 uur – meer dan 40 gewerkte uren: uurtarief x 125 %;

– werkdagen – maandag tot en met vrijdag tussen 24.00 uur en 06.00 uur – alsmede zaterdag: uurtarief x 150%;

– zon- en feestdagen uurtarief x 200%.

15.3 De overige (bijkomende) vergoedingen, zoals verblijfkosten, zullen tegen de telkens binnen de onderneming van Opdrachtnemer geldende tarieven aan Opdrachtgever doorberekend.

15.4 Reiskosten die in opdracht van Opdrachtgever gemaakt worden, zullen door Opdrachtgever worden vergoed tegen het in de overeenkomst opgenomen kilometertarief.

15.5 Indien de aard van de uit te voeren werkzaamhedenbinnen de overeengekomen duur van de overeenkomst wijzigt, behoudt Wepro zich het recht voor om een tariefsaanpassing door te voeren. Een door Wepro door te voeren tariefsaanpassing zal schriftelijk worden bevestigd.

 

Artikel 16: urenadministratie

16.1 Wepro draagt in de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever zorg voor een nauwkeurige registratie van het aantal uren, gedurende welke Wepro personeel aan Opdrachtgever heeft ingezet.

16.2 Opdrachtgever is jegens Wepro gehouden om gedurende de looptijd van de overeenkomst wekelijks een urenverantwoording betreffende de
inzet van personeel binnen de onderneming van Opdrachtgever digitaal te ondertekenen. Indien Opdrachtgever reden heeft om niet akkoord te gaan met een door Wepro ter ondertekening voorgelegde urenverantwoording, dient Opdrachtgever dit schriftelijk en binnen 5 werkdagen nadat de urenverantwoording door Wepro aan hem is voorgelegd met redenen omkleed aan Wepro te melden.

16.3 Volgt binnen de artikel 16.2 van de zijde van Opdrachtgever geen met redenen omkleed bezwaar tegen een door Wepro ter ondertekening voorgelegde urenverantwoording, wordt de urenverantwoording geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard en komt deze in de relatie tussen
partijen bindende kracht toe.

16.4 Laat Opdrachtgever na de urenverantwoording om welke reden dan ook binnen 5 werkdagen na aanbieding van de urenverantwoording te
ondertekenen, staat het Wepro vrij overeenkomstig die aan Opdrachtgever voorgelegde urenverantwoording te factureren en is Opdrachtgever gehouden die aldus tot stand gekomen factu(u)r(en) te voldoen.

16.5 De door Wepro aan Opdrachtgever digitaal verstrekte urenverantwoording geldt als volledig en uitsluitend bewijs voor de door Wepro
aan Opdrachtgever gezonden factu(u)r(en), behoudens door Wepro daarin naar aanleiding van bezwaren van Opdrachtgever doorgevoerde correcties.

Artikel 17: aansprakelijkheid

17.1 Wepro is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor de (gevolgen van) toezeggingen van door haar bij Opdrachtgever ingezet personeel en door dit personeel met Opdrachtgever gemaakte afspraken respectievelijk door dit personeel, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever, aan derden gedane toezeggingen en/of met die derden gemaakte afspraken welke leiden tot verplichtingen van Opdrachtgever jegens derden.

17.2 Opdrachtgever heeft de verplichting onmiddellijk na uitvoering van werkzaamheden door het door Wepro in het kader van de overeenkomst bij Opdrachtgever ingezette personeel te onderzoeken of deze werkzaamheden aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is,
kan Opdrachtgever daarop geen beroep meer doen, indien hij Wepro daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na uitvoering van de werkzaamheden, althans 8 dagen na het moment waarop daarvan had kunnen blijken, schriftelijk en met redenen omkleed kennis heeft gegeven, zulks op straffe van verval van elke aanspraak ter zake van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming.

Artikel 18: personeelsclausule

18.1 Opdrachtgever verplicht zich jegens Wepro om zich te onthouden van het aanbieden van een dienstverband aan personen, welke door Wepro zijn ingezet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, zijn aangedragen, voorgesteld of op andere wijze met
Opdrachtgever in contact gebracht dan wel anderszins, direct of indirect, met deze personen een samenwerking aan te gaan zonder schriftelijke goedkeuring van Wepro alsmede het door tussenkomst van een derde partij laten verrichten van werkzaamheden door deze personen. Ontbreekt schriftelijke goedkeuring van Wepro, heeft Wepro recht op een redelijke vergoeding voor de door haar verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling en de werving, selectie en opleiding. De in dat geval door Opdrachtgever aan Wepro verschuldigde redelijke vergoeding wordt als volgt berekend: 30% van het tarief dat door Wepro in rekening zou zijn gebracht voor de werkzaamheden van de betrokken perso(o)n(en) voor de duur van 2.000 uur minus de – op basis van de Overeenkomst – reeds door de betreffende perso(o)n(en) gewerkte, gedeclareerde en betaalde uren. Opdrachtgever verplicht jegens Wepro om deze wervingsfee te voldoen.

18.2 Gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan alsmede gedurende een periode van 1 jaar, gerekend vanaf de
datum van beëindiging van de overeenkomst of enige verlenging daarvan, zullen beide partijen, en aan hen gelieerde rechtspersonen, geen personeel dat betrokken is geweest bij de overeenkomst van elkaar in dienst in nemen noch anderszins zakelijke betrekkingen met dit personeel aangaan, tenzij met voorafgaand uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming van de andere partij, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van  € 22.500,– onverminderd het recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

Artikel 19: terbeschikkingstelling van personeel door Opdrachtgever aan derden

19.1 Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wepro niet toegestaan door Wepro binnen de onderneming van
Opdrachtgever in te zetten of ingezet personeel ter beschikking te stellen aan een derde.

 

HOOFDSTUK 3: UITVOERING PROJECTEN

Artikel 20: algemeen

20.1 Naast de in hoofdstuk 1 opgenomen voorwaarden zijn op de overeenkomst tussen Wepro en Opdrachtgever in het kader waarvan Wepro bij Opdrachtgever personeel inzet de navolgende voorwaarden van toepassing.

Artikel 21: uitvoeringsperiode project

21.1 De periode waarbinnen het project door Wepro wordt uitgevoerd wordt door Wepro in de overeenkomst met Opdrachtgever bij benadering
vastgesteld.

 21.2 Bij de vaststelling van de periode waarbinnen het project door Wepro wordt uitgevoerd gaat Wepro ervan uit dat zij het project kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op het moment van het sluiten van de overeenkomst bekend zijn.

21.3 Indien voorafgaand aan de aanvang dan wel tijdens de uitvoering van het project sprake is van andere omstandigheden dan die welke
Wepro bekend waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, komt Wepro het recht toe om de uitvoeringsperiode te verlengen met zoveel tijd als nodig is om het project onder die gewijzigde omstandigheden uit te voeren. In het geval sprake is van door Opdrachtgever aan Wepro opgedragen meerwerk wordt de periode, waarbinnen het project door Wepro wordt uitgevoerd, verlengd met de tijd die benodigd is om het meerwerk te kunnen uitvoeren.

Artikel 22: onuitvoerbaarheid van het project

22.1 Wepro heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen ter zake van de uitvoering van het project op te schorten, indien zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst met Opdrachtgever niet te verwachten waren en die buiten haar invloedsfeer zijn
gelegen, tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen.

22.2 Onder omstandigheden die niet door Wepro te verwachten waren bij het sluiten van de overeenkomst en die buiten haar invloedsfeer zijn
gelegen worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en of andere partijen van wie Wepro afhankelijk is in het kader van de nakoming van haar verplichtingen niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen ten opzichte van Wepro alsook het verlies c.q. verloren gaan van gereedschappen en materialen die Wepro in het kader van de nakoming van haar verplichtingen behoeft.

22.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Wepro de overeengekomen werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan
verrichten.

22.4 In het geval tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is overeengekomen dat Opdrachtgever voor de uitvoering van de door het in te
zetten personeel te verrichten werkzaamheden hulpmiddelen aan het personeel ter beschikking stelt en het niet (tijdig) ter beschikking stellen van die hulpmiddelen ertoe leidt dat het in te zetten personeel geen werkzaamheden kan verrichten, dan is Opdrachtgever de voor het in te zetten personeel overeengekomen tarief verschuldigd gedurende de periode dat het personeel geen werkzaamheden heeft kunnen verrichten.

22.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken
welke door Wepro in de uitvoering van het project worden ingezet en die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

22.6 Schiet Opdrachtgever tekort in de nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor omschreven en ontstaat dientengevolge vertraging in de uitvoering van het project, zullen de door Wepro uit te voeren werkzaamheden worden verricht zodra Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en de planning van Wepro dit toelaat.

22.7 Schiet Opdrachtgever tekort in de nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor omschreven en ontstaat dientengevolge schade, is Opdrachtgever gehouden om deze schade aan Wepro te vergoeden

Artikel 23: oplevering project

23.1 Het project wordt als opgeleverd beschouwd in de navolgende situaties:

a. Opdrachtgever heeft de door Wepro verrichte werkzaamheden goedgekeurd;

b. Opdrachtgever heeft het resultaat van de door Wepro verrichte werkzaamheden in gebruik genomen. Is sprake van ingebruikneming van
een gedeelte van het resultaat van de door Wepro verrichte werkzaamheden dan wordt dat gedeelte als opgeleverd aangemerkt;

c. Wepro heeft schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het project is voltooid en Opdrachtgever laat om binnen 5 dagen
na deze mededeling schriftelijk te reclameren ter zake de (kwaliteit van de) door Wepro verrichte werkzaamheden;

d. in het geval de Opdrachtgever het project niet goedkeurt op grond van kleine gebreken die binnen 30 dagen na reclame kunnen worden
hersteld en die ingebruikneming van het resultaat van de door Wepro verrichte werkzaamheden niet in de weg staan.

23.2 Keurt Opdrachtgever het project niet goed, is Opdrachtgever verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk aan Wepro kenbaar te maken.

23.3 Keurt Opdrachtgever onder opgave van redenen het project niet goed, stelt hij Wepro in de gelegenheid het project opnieuw op te leveren.

23.4 Opdrachtgever vrijwaart Wepro voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het project veroorzaakt door
het gebruik van reeds opgeleverde delen van het project. .

Artikel 24: intellectuele eigendom en auteursrechten

24.1 Wepro behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar op grond van de Auteurswet toekomen.

24.2 Alle door Wepro aan Opdrachtgever verstrekte bescheiden, gegevens en materialen zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen door Opdrachtgever niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wepro worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte bescheiden, gegevens en materialen anders voortvloeit.

24.3 Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Wepro het recht de door en in het kader van de uitvoering van het project verkregen informatie in haar database op te nemen en verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever ter kennis van derden worden gebracht.

24.4 Opdrachtgever garandeert Wepro dat het gebruik van door hem verstrekte bescheiden, gegevens en materialen door Wepro niet zal
confronteren met handelingen in strijd met wettelijke voorschriften of rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Wepro geheel voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, welke derden jegens Wepro geldend zouden kunnen maken uit hoofde van schending van deze garantie door Opdrachtgever.